Map
Ajakirjanikke: 854 / Meediakanaleid: 278 / Kontrollitud: 2020-02-23 / Täiendatud: 2020-02-03

Koolitused

Meediasuhete koolitused

Organisatsioonide vajadus meediakoolituse järele võib olla väga erinev ja oleneda valdkonnast, eesmärgist, spetsialistide suunitlusest ja hulgast.
Meie pakutavad koolitused koosnevad kahe akadeemilise tunni (2 x 45 min) pikkustest plokkidest, mille seast klient saab ise komplekteerida enesele sobiliku koolituspäeva. Kõiki loenguid saab tellida ka ükshaaval.
Parima tulemuse saate juhul, kui koolitusel osalejate arv ei ületa 15 inimest.

Kui pakutavas loetelus ei ole Teile sobivat koolitust või kui on soovite saada lisainfot, siis helistage telefonil 55  654 133 või saatke kiri e-posti aadressile info (ät.) ajakirjanikud.ee

1. Pressiteate koostamine
Teoreetiline loeng pressiteate koostamise põhipunktidest koos näidete ja võtetega, mis aitavad muuta teadet atraktiivsemaks jäädes seejuures konkreetseks ja usaldusväärseks.

2. Pressilisti koostamine ja ajakirjanikud.ee kasutamine
Kui pressiteade on valmis kirjutatud, tuleb see ka kuhugi saata. Mida suurem on ajakirjanike hulk, kelleni teade jõuab, seda tõenäolisem on selle avaldamine. Vaatleme võimalusi, kuidas jõuda kõige õigemate ajakirjanikeni Eesti 1250 tegevajakirjaniku hulgast.

3. Pressiteate keel
Ajakirjaniku silmis on pressiteate puhul tähtis teksti ülesehitus ja arusaadavus. Kuid iga päev tekstidega kokkupuutuvatele inimestele jäävad rohkem silma ka kirjavead, mis võivad kujundada tahtmatult teksti saaja seisukohta teksti saatja suhtes. Tänapäeval, pidevalt muutuvas keelekeskkonnas pole vigade tegemine küll sugugi ebatavaline, kuid ka mitte heakskiidetav. Ilus emakeel võiks olla meie kõigi eesmärk. Loengus õpime vältima enamlevinud keelelisi vigu.

4. Pressiteate kirjutamine
Praktiline treening pressiteate kirjutamiseks. Treeningu käigus kirjutab iga osavõtja teate, mida pärast analüüsitakse. Maksimaalne osalejate arv 10 inimest. Treeningu eelduseks on osalejate esmased teadmised pressiteate kirjutamisest. Ideaalis oleks pressiteate kirjutamise treening suurepäraseks täienduseks pressiteadete koostamise loengule.

5. Meediasuhtluse põhireeglid
Peamised reeglid, millest tuleks meediasuhetes lähtuda. Intervjuuks valmistumine, sõnumite koostamine, kriitiliste olukordade äratundmine ja esmased käitumisreeglid.

6. Meediasuhete etikett
Nagu igas valdkonnas, on ka meediasuhetes oma reeglistik, millest lähtudes tagatakse teineteist mõistev ja hea läbisaamine. Osa reeglitest on kirja pandud eetikakoodeksites, kuid märksa olulisem roll on aastatega väljakujunenud tavadel.

7. Kommunikatsioonikanali valik
Igasugune müügiprotsess on efektiivsem, kui pakkuja jõuab kõige otsemat teed mööda tarbijani ja mis veelgi olulisem – tarbimisotsuse tegijani. Loengus analüüsime erinevate meediakanalite sisu ja suunitlust, nende tarbijaid ning leiame näidete varal optimaalseima tee pakkujast tarbijani.

8. Reaktiivsed meediasuhted
Järg loengule „Meediasuhtluse põhireeglid”. Käsitleb olukordi, mis tekivad ajakirjanduse või kolmanda osapoole algatusel/eestvedamisel. Käsitleme, kuidas tulla toime lauskriitikaga, käituda laimuga ning võita tagasi initsiatiiv.

9. Proaktiivne meediasuhtlus
Järg loengule „Reaktiivsed meediasuhted”. Ka meediasuhetes on oluline hoida initsiatiivi. Arutame, kuidas ennetada probleeme ja kriise ning luua endast positiivne kuvand nii meediale, klientidele kui ka koostööpartneritele.

10. Avalik esinemine
Kaamera või suure auditooriumi ees esinemine eeldab kindlasti enesekindlust, kuid lisaks tuleb tähele panna veel palju enamat. Märgata tuleb kehaasendit, kõnedefekte, kordamisi jne. Kaamera leiab üles ka väikseimad vead. Loengus õpime tüüpvigasid tundma, neid märkama ja vältima.

11. Esinemistreening
Videotreening, kus iga inimesega tegeletakse personaalselt, aidates neil märgata oma apse ning lavastades piisavalt keerulisi olukordi, millest väljatulemiseks on üksnes loetud sekundid. Räägime küsimuste ümbersõnastamisest, teemade suunamisest ja kõigest muust, mida kaamera ees seistes tuleks arvestada.

12. Uue meedia võimalused
Reklaam ja suhtekorraldus ei ole enam pelgalt klipp teles ja artikkel ajalehes. Meedia võimalused laienevad juba mitte aastate, vaid kuudega. Kuidas kasutada uue meedia võimalusi, kuidas tuvastada uue meedia tarbijat ning millal sellest kõigest kõige enam kasu on, saab loengus üle vaadatud.

13. Kampaania hindamine
Ühe korraliku reklaami või suhtekorralduskampaania hind algab 10 000-st eurost. Eriti majanduse madalseisu ajal on äärmiselt oluline osata hinnata juba enne kampaaniat, kas pakutavast ka lõpuks kasu on. Loeng õpetab vaatama kampaania planeerimise köögipoolele ning annab esmased kriteeriumid, mille alusel pakutava kvaliteeti hinnata.

14. Eesti meediamaastik
Eestis tegutseb üllatavalt palju meediakanaleid. Lisaks enam kui 310-le ajakirjanduslikule kanalile, on olemas kümneid üksnes reklaamile pühendunud kanaleid. Loengus anname ülevaate kogu meediamaastikust, vaatleme, mis on meedia peamisteks mõjutajateks ning võrdleme erinevate meediakanalite mõjusust.