Map
Ajakirjanikke: 854 / Meediakanaleid: 278 / Kontrollitud: 2020-02-23 / Täiendatud: 2020-02-03

Lepingu tüüptingimused

Ajakirjanikud.ee kasutamisleping

Ajakirjanikud.ee andmebaasisüsteemi teenusepakkujaks on Meediakontaktide OÜ (edaspidi: Teenuse pakkuja), asukoht Faehlmanni 8-13, Tallinn, 10125, registrikood 11396047

Liitudes ajakirjanikud.ee andmebaasisüsteemiga kinnitab Klient, et täidab alltoodud lepingutingimusi:

1. Lepingu eesmärgiks on reguleerida Teenuse pakkuja ja Kliendi vahelisi õigusi ning kohustusi Teenuse pakkuja poolt pakutava ajakirjanike andmebaasisüsteemi teenuse kasutamises.

2. Teenuse pakkuja kohustub Kliendile pakkuma teenust, mis seisneb Kliendi poolt saadud ajakirjanduslikku tähtsust omada võiva info (eelkõige pressiteadete ja -info) elektroonilise edastamise võimaldamises Eesti Vabariigi ajakirjanduses tegutsevate ja Teenuse pakkuja andmebaasisüsteemi koosseisu kuuluvatele ajakirjanikele.

3. Kliendil on lubatud Teenuse pakkuja andmebaasisüsteemi teenuse kaudu ajakirjanikele edastada üksnes sellist infot, mille sisu osas võib eeldada, et see omab või võib oma olemuselt omada ajakirjanduslikku väärtust. Ennekõike on selliseks infoks pressiteated ja –info. Kliendil on keelatud edastada Teenuse pakkuja andmebaasisüsteemi teenuse kaudu ajakirjanikele selgelt teemavälist infot (sh. müügipakkumisi ja muud rämpspostina käsitletavat materjali), millise sisu ei ole ega saagi ilmselt olla seotud ajakirjanduslike eesmärkidega.

4. Juhul kui Klient rikub käesoleva lepingu punkti 3 nõuet ja edastab andmebaasisüsteemi nõuetele mittevastavat infot, teeb Teenuse pakkuja Kliendile sellisest rikkumisest teada saamisel hoiatuse. Juhul kui Klient rikub käesoleva lepingu punkti 3 korduvalt on Teenuse pakkujal õigus Kliendiga leping viivitamatult lõpetada ning nõuda Kliendilt olenevalt rikkumise raskusastmest leppetrahvi kuni 4000.- (neljatuhande) euro suuruses summas.

5. Teenuse pakkuja ei kontrolli ega vastuta Kliendi poolt andmebaasisüsteemi teenuse kaudu ajakirjanikele edastatud pressiteadete ja -info sisu eest ega võimalike hilisemate Kliendi ja ajakirjaniku (ajakirjanike) vahelisest suhtlusest tulenevate pretensioonide eest.

6. Teenuse pakkuja ei vastuta teenuse lõpuleviimata jätmise eest juhul kui see on tingitud temast mittesõltuvatest teguritest. Mittesõltuvateks teguriteks loetakse ennekõike andmebaasisüsteemi kuuluvate ajakirjanikeni Kliendi poolt edastatud info mittejõudmist põhjusel, et ajakirjanik ei ole omalt poolt subjektiivsetel (e-kirja mittelugemine või automaatne-kohene kustutamine jne.) või objektiivsetel põhjustel (ajakirjaniku e-kirja serverist allalaadimise tehnilised probleemid, ajakirjaniku internetiühenduse probleemid jne.) infot kätte saanud.

7. Pooled on kokku leppinud, et Klient maksab Teenuse pakkujale teenuse (lepingu punkt 2) kasutamise eest tasu 22 eurot + käibemaks igakordse teenuse kasutamise (eraldi igakordse ajakirjanike andmebaasi teate saatmise) eest, kuid mitte rohkem kui 176 eurot + käibemaks kuus, mille kohta väljastatakse Kliendile iga kuu 5. kuupäeval eelneva kuu teenuste kasutamise eest arve. Teenuse pakkujal on õigus teenuse tasu osas läbi viia muudatusi teatades sellest Kliendile ette vähemalt üks kalendrikuu.

8. Kliendil on lepingu kehtivuse perioodil piiramatu õigus (lepingu muid tingimusi arvestades) tarbida lepingu punktis 2 nimetatud andmebaasisüsteemi teenust.

9. Juhul kui Kliendiks on juriidiline isik või muu organisatsioon, tohib Klient anda andmebaasisüsteemi teenuse kasutusõigust edasi üksnes oma ettevõtte või organisatsiooni siseselt. Füüsilisest isikust Klient andmebaasisüsteemi teenuse kasutusõigust teisele isikule edasi anda ei tohi. Kliendil on keelatud andmebaasisüsteemi teenuse kasutusõigust kolmandale isikule edasi müüa või muul rahaliselt mõõdetavalt kasu andval viisil edasi anda. Juhul kui Teenuse pakkuja tuvastab Kliendi poolt toime pandud andmebaasisüsteemi teenuse edasimüügi või muul rahaliselt mõõdetavalt kasu andval viisil edasi andmise kolmandale isikule, on tal õigus Kliendiga leping viivitamatult lõpetada ning lisaks nõuda Kliendilt sisse Teenuse pakkujale tekitatud kahju (sh saamata jäänud tulu).

10. Leping jõustub alates lepingust teavitavas e-kirjas sisalduvale kinnitamislingile klikkimist . Teenuse pakkuja võib Kliendi taotlusel Kliendile teenust hakata osutama ka enne Kliendipoolset lepingu kinnitamist. Taolisel puhul loetakse leping jõustunuks alates esimesest Kliendi poolt ajakirjanikele info andmebaasisüsteemi kaudu edastamisest.

11. Leping on oma olemuselt üksikmaksetega kestvusleping ning sõlmitud määramatuks tähtajaks.

12. Lepingu võivad mõlemad pooled lõpetada igal ajal teatades sellest teisele poolele ette vähemalt 1 kalendrikuu. Lepingu lõpetamisest teatamine ei vabasta Klienti Teenuse pakkuja ees tekkinud võimaliku võlgnevuse tasumise kohustusest.

13. Teenuse pakkuja jätab endale õiguse leping igal ajal ilma etteteatamise tähtajata ülesse öelda juhul kui Klient on rikkunud lepingu punktist 3 tulenevaid nõudmisi, juhul kui Klient on rikkunud maksekohustust Teenuse pakkuja ees või muul lepingus toodud juhul, samuti muul juhul, mida Teenuse pakkuja peab mõjuvaks põhjuseks. Lepingu taoline ülesse ütlemine Teenuse pakkuja poolt ei vabasta Klienti Teenuse pakkuja eest tekkinud võimaliku võlgnevuse tasumise kohustusest.

14. Teenuse pakkujal on Kliendi poolt tekitatud võlgnevuse osas õigus igal ajal pöörduda antud võla kättesaamiseks juriidilist teenust pakkuvate erialaspetsialistide, inkassofirma ja vajadusel ka kohtu poole. Taolisel juhul kohustub Klient täiendavalt kinni maksma võla välja nõudmisest tekkivad mõistlikud kõrvalkulud.

15. Leping on sõlmitud kahes eksemplaris, üks kummalegi osapoolele.

16. Lepingust tulenevad vaidlused kuuluvad lahendamisele pooltevaheliste läbirääkimiste teel või Harju Maakohtus.